امور فرهنگی

اخبار گروه ها

امکانات و تجهیزات

ساختمان موسسه آموزش عالی چهلستون (ایران زمین) در خانه اصفهان مستقر می باشد .

آدرس موسسه چهلستون: اصفهان-خانه اصفهان- خیابان رزمندگان-بین میدان ماه فرخی و چهارراه رزمندگان-نبش بنفشه جنوبی- موسسه چهلستون

نمابر: 4210379-0311

تلفن: 4210372-0311

کادر اداری موسسه در ساختمان اداری مستقر می باشد.
محل تشکیل کلاس های تئوری در بلوک B و C می باشد .

سرپرستی ، آموزش ، امور مالی ، امور دانشجویی ، دفتر مدیر گروه ، سایت اینترنت ، کارگاه کامپیوتر ، آزمایشگاه های الکترونیک و نماز خانه در ساختمان اداری مستقر می باشد.

کلاس های تئوری ، کارگاه مکانیک ، دفتر انجمن علمی ، سلف غذاخوری و نمازخانه در ساختمان شماره 2 مستقر می باشد .

کلاس های تئوری ، دفتر انجمن علمی و نمازخانه در ساختمان شماره 3 مستقر می باشد .